Vyriausybės valandoje Seimo narys Vidas Mikalauskas pateikė klausimą Susisiekimo ministrui Rimantui Sinkevičiui dėl galimybės atstatyti geležinkelio atšaką nuo Marcinkonių iki Druskininkų.

Stenograma iš 2016-06-09 Seimo posėdžio (kalba netaisyta):

V.MIKALAUSKAS. Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ma­no klau­si­mas bū­tų ad­re­suo­tas su­si­sie­ki­mo mi­nist­rui. 2001 me­tais bu­vo pa­nai­kin­ta ge­le­žin­ke­lio at­ša­ka Marcinkonys–Pariečė–Druskininkai. Ši­tas spren­di­mas bu­vo tik­rai la­bai nuos­to­lin­gas Pie­tų Lie­tu­vai – tiek ver­slui, tiek ūkiui, tiek, aiš­ku, pa­tiems Drus­ki­nin­kams. Ger­bia­mas mi­nist­re, sa­ky­ki­te, ar nė­ra to­les­niuo­se stra­te­gi­jos pla­nuo­se nu­ma­ty­ta at­kur­ti su­si­sie­ki­mą ge­le­žin­ke­liu nuo Mar­cin­ko­nių iki Drus­ki­nin­kų, nes ku­ror­tui tik­rai yra la­bai svar­bu tu­rė­ti eko­lo­giš­ką su­si­sie­ki­mą? Taip pat ir mū­sų Va­rė­nos kraš­tui, kur yra di­des­nė da­lis sau­go­mos te­ri­to­ri­jos – Na­cio­na­li­nis par­kas, Čep­ke­lių re­zer­va­tas, yra tu­ris­tų srau­tai, o kai miš­kin­giau­sias ra­jo­nas, tai la­bai svar­bu plė­to­jant miš­ko pra­mo­nę. Ar yra ko­kios nors to­les­nės stra­te­gi­jos dėl šios at­ša­kos? Ačiū.

R.SINKEVIČIUS. Ačiū ger­bia­mam Sei­mo na­riui, kad jis rū­pi­na­si mū­sų vals­ty­bės ge­le­žin­ke­lių tin­klo ra­cio­na­lu­mu ir plėt­ra. Pra­ei­tą sa­vai­tę man te­ko da­ly­vau­ti Bal­ta­ru­si­jos ir Lie­tu­vos eko­no­mi­nia­me fo­ru­me, kur te­ko su­si­tik­ti su ko­le­ga bal­ta­ru­sių su­si­sie­ki­mo mi­nist­ru. Jis pa­na­šią idė­ją taip pat yra iš­sa­kęs, kad rei­kia at­kur­ti ge­le­žin­ke­lio li­ni­ją Bal­ta­ru­si­jos ir Lie­tu­vos siena–Marcinkonys–Druskininkai, tuo la­biau kad mū­sų kai­my­ni­nės vals­ty­bės žmo­nės ten daž­nai mėgs­ta po­il­siau­ti ir net­gi tu­ri įsi­stei­gę ba­zes. Klau­si­mas yra tik­rai nag­ri­nė­ti­nas ir mes jį nag­ri­nė­si­me. Mes tu­ri­me nu­si­sta­ty­ti, už ko­kią kai­ną tai bū­tų ga­li­ma pa­da­ry­ti, kiek tai kai­nuos, ka­da tai ga­li­ma pa­da­ry­ti ir ka­da tos in­ves­ti­ci­jos ga­lė­tų at­si­pirk­ti tiek so­cia­li­ne, tiek eko­no­mi­ne pras­me. Tai­gi klau­si­mą esa­me pa­si­ren­gę iš­nag­ri­nė­ti gi­liau.

 

Gyventojų apklausa vykdoma čia.

Remigijus Baranauskas
Seimo nario Vido Mikalausko padėjėjas
Mob. 8 628 63 333
El. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rinkimų programa

Čia galite rasti rinkimų programą.

Atsisiųsti

Darbotvarkė

« August 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Naujienlaiškis

Joomla forms builder by JoomlaShine
JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com